Με τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων διατίθεται επιπλέον ποσό 22 εκ. ευρώ, πέρα των 45 εκ. ευρώ που έχουν ήδη πιστωθεί.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τις ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των ΚΤΕΛ και την αντικατάσταση των λεωφορείων στο πλαίσιο του νόμου 2963/2001, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν τα περισσότερα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, ενώ για τις εκκρεμείς αιτήσεις -που είχαν, όμως εγκριθεί, αλλά οι εκταμιεύσεις πάγωσαν στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης (2009-2018), ορίστηκε ποσό 45.000.000, το οποίο τώρα προσαυξάνεται κατά 22.000.000 ευρώ.

Με την πρόσφατη αυτή τροπολογία (των επιπλέον 22 εκ. ευρώ) ορίζονται και τα εξής:

Για την ενίσχυση των επενδύσεων (εκσυγχρονισμός κτιρίων, εξοπλισμός κ.λπ.) διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 50% του συνολικού κόστους του έργου.

Για την ενίσχυση των επενδύσεων αντικατάστασης αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή των μετόχων αυτών διατίθενται:

  • Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούρια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

  • Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

  • Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε,Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ. Τ. Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών.