Έλεγχοι ωραρίων στον δρόμο, αλλά και μέσα στις Επιχειρήσεις

Τρί, 12/04/2022 - 15:58

Αλλαγές επέρχονται και στους ελέγχους για τα ωράρια και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Δίδεται εντολή στις αρχές για συγκεκριμένο ποσοστό ελέγχων καθοδόν, αλλά και (περισσότερων) ελέγχων μέσα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Επίσης, διευρύνονται τα αντικείμενα ελέγχων με έμφαση στη λειτουργία των ταχογράφων και επέρχονται πολλές τροποποιήσεις στο ύψος των προστίμων για κάθε παράβαση.

Έλεγχοι καθοδόν για ωράρια και υπερβάσεις ταχύτητας

Αναλυτικά, κατά τους καθοδόν ελέγχους, πρέπει να καλύπτονται, εν γένει, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης. Επίσης, τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί τον οχήματος ή/ και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/ και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου ή/ και στις εκτυπώσεις.

2. Για την περίοδο την αναφερόμενη στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 k/h για οχήματα κατηγορίας Ν3 ή τα 105 k/h για οχήματα κατηγορίας Μ3.

3. Ανάλογα με την περίπτωση, στιγμιαίες ταχύτητες του οχήματος, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τη συσκευή ελέγχου για διάστημα όχι μεγαλύτερο των προηγούμενων 24 ωρών χρήσης του οχήματος.

4. Ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/ και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006.

5. Κατά περίπτωση, και με τη δέουσα προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, πρέπει να γίνεται επαλήθευση της συσκευής ελέγχου επί του οχήματος με σκοπό τον εντοπισμό της εγκατάστασης ή/ και τη χρήση οποιασδήποτε διάταξης ή διατάξεων που προορίζονται για καταστροφή, απόκρυψη, παραποίηση ή αλλοίωση δεδομένων ή που έχουν σκοπό να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστατικών μερών της συσκευής ελέγχου, ή που με τέτοιους τρόπους παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα δεδομένα πριν από την κρυπτοθέτηση.

Έλεγχοι εντός των επιχειρήσεων

Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης μεταξύ των εν λόγω περιόδων ανάπαυσης

2. Τήρηση του δεκαπενθήμερου ορίου των ωρών οδήγησης

3. Φύλλα καταγραφής, δεδομένα και εκτυπώσεις της μονάδας οχήματος και της κάρτας του οδηγού

4. Συμμόρφωση με το μέγιστο μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, διαλείμματα και απαιτήσεις νυκτερινής εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4, 5 και 7 του π.δ. 167/2006.

5. Τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων όσον αφορά την πληρωμή καταλύματος για τον οδηγό και την οργάνωση του χρόνου εργασίας των οδηγών (εβδομαδιαία ανάπαυση).