Τροχοί & TIR

Αλλαγές στην απόσπαση οδηγών με πολλές απαλλαγές και εξαιρέσεις

Επιβεβαιώθηκαν απόλυτα οι αποκλειστικές πληροφορίες του www.troxoikaitir.gr της 6ης Απριλίου για την αποτυχία του μέτρου της απόσπασης των οδηγών και για την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του κο
Τρίτη 12/04/2022 - 15:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Επιβεβαιώθηκαν απόλυτα οι αποκλειστικές πληροφορίες του www.troxoikaitir.gr της 6ης Απριλίου για την αποτυχία του μέτρου της απόσπασης των οδηγών και για την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του κοινοτικού κανονισμού, κάτι που μόλις έγινε (ΦΕΚ 1765/Β/12.04.2022) και διευκόλυνε το έργο των διεθνομεταφορέων.

Η κυριότερη τροποποίηση που ισχύει από σήμερα, 12 Απριλίου, έχει να κάνει με τον οδηγό και ορίζει ότι δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές εμπορευμάτων και επομένως ο εργοδότης του δεν χρειάζεται να προβεί σε ενέργειες απόσπασης. Υπενθυμίζουμε ότι ως διμερής μεταφορά εμπορευμάτων νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων, με βάση σύμβαση μεταφοράς, από το κράτος-μέλος εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα, ή από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα στο κράτος-μέλος εγκατάστασης.

Επιπλέον, η εξαίρεση για τις διμερείς μεταφορές εμπορευμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω εφαρμόζεται και όταν, επιπλέον της διμερούς μεταφοράς, ο οδηγός εκτελεί μία δραστηριότητα φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης στα κράτη-μέλη ή στις τρίτες χώρες που διασχίζει, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν φορτώνει εμπορεύματα και δεν τα εκφορτώνει στο ίδιο κράτος-μέλος. Όταν μια διμερής μεταφορά που ξεκινά από το κράτος-μέλος εγκατάστασης, στη διάρκεια της οποίας δεν εκτελείται επιπλέον δραστηριότητα, ακολουθείται από διμερή μεταφορά στο κράτος-μέλος εγκατάστασης, η εξαίρεση για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου ισχύει για μέγιστο αριθμό δύο επιπλέον δραστηριοτήτων φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης, υπό τους όρους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου.

Οι εξαιρέσεις για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζονται παραπάνω εφαρμόζονται μόνο μέχρι την ημερομηνία από την οποία οι ευφυείς ταχογράφοι που είναι συμβατοί με την απαίτηση καταγραφής διελεύσεων των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, απαιτείται να τοποθετηθούν στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω Κανονισμού. Από την ημερομηνία αυτή, οι εξαιρέσεις για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζονται παραπάνω ισχύουν αποκλειστικά για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα εφοδιασμένα με ευφυείς ταχογράφους.

Εξαιρέσεις και στις επιβατικές μεταφορές

Οι νέες εξαιρέσεις εφαρμόζονται και στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές. Έτσι, ορίζεται ότι δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές επιβατών. Ως διμερής μεταφορά υπό διεθνή έκτακτη ή τακτική μεταφορά επιβατών νοείται όταν ο οδηγός πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) επιβιβάζει επιβάτες στο κράτος-μέλος εγκατάστασης και τους αποβιβάζει σε άλλο κράτος-μέλος ή Τρίτη χώρα·

β) επιβιβάζει επιβάτες σε κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα και τους αποβιβάζει στο κράτος-μέλος εγκατάστασης ή

γ) επιβιβάζει και αποβιβάζει επιβάτες στο κράτος-μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς πραγματοποίησης τοπικών εκδρομών σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1073/2009.

Επιπλέον, η εξαίρεση για τις διμερείς μεταφορές επιβατών που προβλέπεται εφαρμόζεται επίσης όταν, επιπλέον της διμερούς μεταφοράς επιβατών, ο οδηγός επιβιβάζει επιβάτες μία φορά ή/και αποβιβάζει επιβάτες μία φορά σε κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες από τις οποίες διέρχεται ο οδηγός, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ δύο σημείων εντός του κράτους-μέλους διέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για το ταξίδι της επιστροφής.

Η εξαίρεση αυτή για επιπλέον δραστηριότητες που ορίζεται παραπάνω εφαρμόζεται μόνο μέχρι την ημερομηνία από την οποία οι ευφυείς ταχογράφοι που είναι συμβατοί με την απαίτηση καταγραφής διελεύσεων των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, απαιτείται να τοποθετηθούν στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος.

Χωρίς απόσπαση στις τράνζιτ μεταφορές

Ακόμα, με τη νέα τροποποιημένη οδηγία δεν θεωρείται αποσπασμένος οδηγός που διέρχεται από το έδαφος κράτους-μέλους χωρίς να προβαίνει σε φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, ούτε θεωρείται αποσπασμένος οδηγός ο οποίος διέρχεται από το έδαφος κράτους-μέλους, όταν αυτός εκτελεί την αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 431/1995 (Α’ 245) (άρθρο 1 Οδηγίας 92/106/ΕΟΚ), εάν η οδική διαδρομή από μόνη της συνίσταται σε διμερείς μεταφορές.

Ωστόσο, οδηγός που εκτελεί ενδομεταφορές (καμποτάζ) θεωρείται αποσπασμένος οδηγός βάσει του π.δ. 30/2021 [Οδηγία 96/71/ΕΚ.

Ορίζεται, επίσης, ότι η απόσπαση θεωρείται ότι λήγει όταν ο οδηγός εγκαταλείπει το κράτος-μέλος υποδοχής κατά την εκτέλεση διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών. Η εν λόγω περίοδος απόσπασης δεν επιτρέπεται να σωρεύεται με προηγούμενες περιόδους απόσπασης στο πλαίσιο τέτοιων διεθνών μεταφορών που πραγματοποιούνται από τον ίδιο οδηγό ή από άλλο οδηγό τον οποίο αντικαθιστά.

Δήλωση απόσπασης

1. Ο μεταφορέας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση απόσπασης στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας όπου είναι αποσπασμένος ο οδηγός το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης/παροχής υπηρεσιών. Η δήλωση απόσπασης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο και του άρθρου 3 του π.δ.101/2016, έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες της δήλωσης απόσπασης μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Για την υποβολή της δήλωσης απόσπασης ο μεταφορέας χρησιμοποιεί το τυποποιημένο πολύγλωσσο έντυπο της δημόσιας διασύνδεσης που συνδέεται με το Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2012.

2. Η δήλωση απόσπασης περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Την ταυτότητα του μεταφορέα, τουλάχιστον με τη μορφή του αριθμού της κοινοτικής άδειας εφόσον ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μεταφορών ή άλλου αρμόδιου επικοινωνίας στο κράτος-μέλος εγκατάστασης που λειτουργούν ως σύνδεσμοι με τις αρμόδιες αρχές στο κράτος-μέλος υποδοχής όπου παρέχονται οι υπηρεσίες και αποστέλλουν και λαμβάνουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις,

γ) την ταυτότητα, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό της άδειας οδήγησης του οδηγού,

δ) την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας του οδηγού και το εφαρμοστέο σε αυτήν δίκαιο,

ε) την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης,

στ) τους αριθμούς κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων,

ζ) το αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς είναι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, διεθνείς μεταφορές ή ενδομεταφορές.

Έγγραφα και έλεγχος

1. Ο μεταφορέας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του όταν του ζητηθεί κατά τη διάρκεια οδικού ελέγχου:

α) αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης που υποβλήθηκε μέσω του ΙΜΙ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή β) αποδείξεις ως προς τις μεταφορές που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, όπως φορτωτική (CMR) ή τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009

γ) τις καταγραφές του ταχογράφου και ιδίως τα σύμβολα της χώρας των κρατών μελών στα οποία ο οδηγός υπήρξε παρών κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις καταγραφής και τήρησης αρχείων βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014.

2. Ο οδηγός έχει και ο ίδιος την υποχρέωση να διατηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια οδικού ελέγχου, τα παραπάνω στοιχεία.

Διαδικασία ελέγχου στον δρόμο και πρόστιμα

1. Ο έλεγχος καθ’ οδόν πραγματοποιείται σε οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών που διαθέτουν επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του σχετικά με τη μεταφορά που πραγματοποιείται κατά τον χρόνο ελέγχου.

2. Οι αρχές καθ’ οδόν ελέγχου ζητούν την επίδειξη των παραπάνω στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσουν:

α) Εάν ο οδηγός εμπίπτει στις εξαιρέσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 της παρούσας.

β) Εάν ο οδηγός έχει στη διάθεσή του αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης που υποβλήθηκε και την επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου.

γ) Εάν οι ακόλουθες πληροφορίες της δήλωσης απόσπασης από αυτές που προβλέπονται είναι ορθές:

γα) η ταυτότητα του μεταφορέα

γβ) η ταυτότητα και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του οδηγού

γγ) ο αριθμός κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος

γδ) το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς

δ) Εάν η δήλωση απόσπασης που επιδεικνύεται είναι γνήσια. Γι’ αυτό τον σκοπό, οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο γνησιότητας της δήλωσης απόσπασης που τους επιδεικνύεται. Ο έλεγχος γνησιότητας γίνεται κατά τη διάρκεια του οδικού ελέγχου μέσω του ΙΜΙ.

3. (α) Όταν η αρχή ελέγχου διαπιστώνει ότι ο οδηγός, παρ’ ό,τι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις, δεν επιδεικνύει έγκυρη δήλωση απόσπασης, ή ότι η δήλωση απόσπασης που επιδεικνύεται δεν είναι γνήσια ή ότι τα στοιχεία της δήλωσης δεν είναι ορθά, τότε συντάσσει διαπιστωτική πράξη, στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία και τα ευρήματα του ελέγχου.

(β) Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια οδικού ελέγχου επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

βα) Εάν ο οδηγός δεν επιδεικνύει έγκυρη δήλωση απόσπασης: Επιβάλλεται στον μεταφορέα πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ

ββ) Εάν η δήλωση απόσπασης που επιδεικνύει ο οδηγός δεν είναι γνήσια: Επιβάλλεται στον μεταφορέα πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ

βγ) Εάν επιδεικνύεται δήλωση απόσπασης αλλά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της δήλωσης που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι ορθά: Επιβάλλεται στον μεταφορέα πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ

(γ) Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας, για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων οι αρχές ελέγχου εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 3446/2006 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του

(δ) Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμου και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται αφού διενεργηθεί ο έλεγχος της παρ. 4 αυτού του άρθρου (παρακάτω).

(ε) Αντίγραφα της διαπιστωτικής πράξης και της πράξης επιβολής προστίμου διαβιβάζονται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της τελευταίας στο αρμόδιο κατά τόπον Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για τις περαιτέρω ενέργειες της παρ. 4 αυτού του άρθρου. Η τοπική αρμοδιότητα ορίζεται με τον τόπο διενέργειας του ελέγχου.

4. Το αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων στο οποίο διαβιβάζεται η διαπιστωτική πράξη και η πράξη επιβολής προστίμου ξεκινάει εφόσον υπάρχουν ενδείξεις παραβάσεων την διαδικασία ελέγχου και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση ακολουθεί την διαδικασία επιβολής, κοινοποίησης και είσπραξης προστίμων που ορίζεται στα άρθρα 10 έως και 15 του π.δ. 101/2016. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τόσο τη διαπιστωτική πράξη και την πράξη επιβολής προστίμου όσο και τα πρόσθετα στοιχεία που προκύπτουν κατά τον έλεγχο.

Αποστολή εγγράφων

1. Μετά τη λήξη της απόσπασης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, ο μεταφορέας έχει την υποχρέωση να αποστείλει, κατόπιν αιτήματος που του απευθύνει η αρμόδια αρχή του άρθρου 10, μέσω της συνδεδεμένης στο ΙΜΙ δημόσιας διασύνδεσης:

α) αντίγραφα εγγράφων,

β) έγγραφα σχετικά με την αμοιβή των οδηγών για την περίοδο της απόσπασης,

γ) την ατομική σύμβαση εργασίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,

δ) τα δελτία καταγραφής χρόνου που αφορούν την εργασία του οδηγού και

ε) τις αποδείξεις πληρωμής (αποδεικτικά καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων).

2. Ο μεταφορέας αποστέλλει τα έγγραφα τεκμηρίωσης μέσω της συνδεδεμένης στο ΙΜΙ δημόσιας διασύνδεσης ο αργότερο οκτώ εβδομάδες από την ημερομηνία του αιτήματος. Εάν ο μεταφορέας δεν υποβάλει την απαιτούμενη τεκμηρίωση εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, η αρμόδια αρχή του άρθρου 10 μπορεί να ζητήσει, μέσω του ΙΜΙ, συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους εγκατάστασης.

3. Όταν πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους-μέλους αίτημα αμοιβαίας συνδρομής προς την Ελλάδα ως κράτος-μέλος εγκατάστασης, οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στη δήλωση απόσπασης και σε άλλες σχετικές πληροφορίες που έχει υποβάλει ο μεταφορέας που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προς την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους-μέλους μέσω της συνδεδεμένης στο ΙΜΙ δημόσιας διασύνδεσης.

4. Όταν το κράτος-μέλος εγκατάστασης είναι η Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που ζητούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η απόσπαση παρέχονται μέσω του ΙΜΙ εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής.

PreviousNext