Ελεύθερη η μίσθωση επιβατικών. Οι τρεις κανόνες για τη μίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως

Πέμ, 18/05/2023 - 09:48

Με απόφαση (αρ. 154785) του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, καθορίστηκαν οι κανόνες εφαρμογής ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως.

Συγκεκριμένα, απαιτείται η εφαρμογή των παρακάτω τριών κανόνων:

1. Ως ώρα έναρξης της μίσθωσης λογίζεται η ώρα αναχώρησης του Ε.Ι.Χ. οχήματος από το σημείο έναρξης της μίσθωσης.

2. Με τον όρο προκράτηση νοείται ότι όλα τα στοιχεία της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης και των φορέων διαμεσολάβησης, στο Ψηφιακό Μητρώο, τουλάχιστον 2 ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής.

3. Απαγορεύεται στα οχήματα της μίσθωσης αυτής η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε οποιουσδήποτε χώρους στάσης και στάθμευσης.

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4530/2018, ως σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα.

Επίσης, οι φορείς διαμεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει την άδεια να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, καταχωρούν στο Μητρώο που τηρείται προς τον σκοπό αυτό στο υπ. Μεταφορών τα εξής στοιχεία:

Άδειες κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. οχημάτων, τα στοιχεία των εκμισθωτών των Ε.Ι.Χ. οχημάτων και των οδηγών τους, που τους κάνουν αποδεκτούς. Εναλλακτικά, αντί των στοιχείων των εκμισθωτών των Ε.Ι.Χ. οχημάτων, που κάνουν αποδεκτούς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και των παραπάνω όρων, επιτρέπεται η καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύμβασης μεταξύ των παραπάνω προσώπων και του φορέα διαμεσολάβησης. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά Ε.Ι.Χ. όχημα.

Κυρώσεις

Σύμφωνα με τον νόμο 4530/2018, σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας της υποβάλλεται, με ευθύνη του εκμισθωτή, εντός 30 λεπτών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποδεδειγμένης αδυναμίας προς τούτο και για όσο αυτή διαρκεί, ηλεκτρονική γνωστοποίησή της στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και απαγορεύεται η σύναψη νέας σύμβασης για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης. Σε περίπτωση λύσεως σε διάστημα 15 ημερών 2 ή περισσότερων συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς τους, ελέγχονται όλες οι συμβάσεις, λαμβανομένου υπόψη και κάθε άλλου στοιχείου και δεδομένου, όπως τα στοιχεία της εταιρείας, για να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις λύθηκαν με σκοπό την παροχή μεταφορικού έργου ή την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου 4530/2018 και όχι στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής πρόστιμα στα υπεύθυνα πρόσωπα:

α) Στον εκμισθωτή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

β) Στον οδηγό του οχήματος, εφόσον υποχρεούται με βάση τη σύμβασή του με τον εκμισθωτή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων, χίλια (1.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα.

Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με την οποιασδήποτε μορφής διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον συνετέλεσε στη διάπραξη της παράβασης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.