Ενίσχυση 4.848.058 ευρώ σε ΚΤΕΛ και Λεωφορειούχους

Τρί, 29/06/2021 - 10:49

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών το ποσό των 4.848.058 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ και την αντικατάσταση λεωφορείων και καθορίστηκε ο πίνακας των ΚΤΕΛ και των δικαιούχων αυτοκινητιστών ως εξής:

Πώς καταβάλλονται τα ποσά στους δικαιούχους

Τα δικαιολογητικά

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική πληρωμή κάθε δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

i. Ισχύον καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ή μη) όπου εμφαίνεται το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

ii. Στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται είτε στο καταστατικό είτε με σχετική απόφαση - πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί σε επικυρωμένο αντίγραφο).

iii. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. ότι έως και σήμερα η εταιρεία α) δεν έχει λυθεί, β) δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει πτωχεύσει, δ) δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ε) δεν έχει κινήσει προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, και στ) δεν έχει άλλες τροποποιήσεις καταστατικού, πέραν των ανωτέρω.

iv. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδα του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (Κ.Τ.Ε.Λ.), ή έγγραφό της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ.

v. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

vi. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

vii. Αντίγραφα αποδεικτικών καταβολής των τριμηνιαίων εισφορών 1% της παρ. 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, για όσα τρίμηνα δεν έχουν καταβληθεί κατά την έκδοση της παρούσας.

viii. Αντίγραφα τιμολογίων για την εκτέλεση των εργασιών ή στην περίπτωση καταβολής Α δόσης βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Περιφέρεια.

ix. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου Κ.Τ.Ε.Λ., αναφορικά με την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εν προκειμένω, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά λεωφορειούχων

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους των ανωτέρω ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική πληρωμή κάθε δικαιούχου απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

i. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή έγγραφο της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος, στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαρισμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό.

ii. Βεβαίωση ενιαίας ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούχου.

iii. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούχου.

iv. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, όπως αναγράφονται στους Πίνακες: Συγκεκριμένα, των στοιχείων του ιδιοκτήτη με το αντίστοιχο ποσοστό ιδιοκτησίας, του αριθμού κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. ενταγμένου στην ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, του ποσού δικαιούμενης ενίσχυσης, όπως αυτό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και το τιμολόγιο αγοράς (προ ΦΠΑ) και θα βεβαιώνουν ότι το Υπεραστικό Λεωφορείο παραμένει στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, -εν προκειμένω, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μέτοχος σε άλλο ΛΔΧ με ιδανικό μερίδιο που υπερβαίνει το 50%– κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Προϋπόθεση για την εκταμίευση των ποσών των ανωτέρω ενισχύσεων είναι το Κ.Τ.Ε.Λ. στο οποίο είναι ενταγμένο το λεωφορείο να έχει καταβάλει ή έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλες τις εισφορές στο λογαριασμό 1% της παρ. 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, όπως προκύπτει από βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.