Ανακαθορίστηκε ο χρόνος παραμονής των εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Έτσι, η παρ. 3 του άρθρου 12 της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με την αποδοχή του «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το τελωνείο ελέγχου αποδίδεται MRN. Το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο μετά την πάροδο οκτώ (8) ωρών από την αποδοχή του. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην αποθήκη τουλάχιστον για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό. Ο χρονομετρητής (timer) εκκινείται και παραμένει σε λειτουργία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του τελωνείου ελέγχου».