Ενοικίαση πούλμαν. Διαγωνισμός 286.000 ευρώ

Τρί, 23/05/2023 - 14:47

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο" προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό (για τη μεταφορά του προσωπικού του Νοσοκομείου). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 286.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 23/06/2023 και ώρα 18:00, ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/06/2023 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213 2028509, email: promithies4@thriassio-hosp.gr, promithies1@thriassio-hosp.gr.