Από τις 15-7-2020 και μετά καταργείται η ρύθμιση της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου του υπ. Μεταφορών αναφορικά με το ότι ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ ή από την προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά. Συνεπώς, κατά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργείται στα ΚΤΕΟ από τις 15-7-2020 και μετά, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του χορηγούμενου ΔΤΕ γίνεται με έναρξη την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.