Μετά την ψηφιοποίηση της διεθνούς φορτωτικής eCMR, οι χώρες μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν κατ’ αρχήν στην ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων μεταφοράς (π.χ. δελτία αποστολής, μεταφερόμενα είδη κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής, ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των εγγράφων είναι σε χάρτινη μορφή.

Η έντυπη μορφή προκαλεί προβλήματα διαλειτουργικότητας λόγω διαφορετικών συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, γεγονός που επιφέρει προβλήματα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές κατά την επεξεργασία ή την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Συμφωνήθηκε, λοιπόν, όπως εντός 30 μηνών, η Επιτροπή να έχει εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών μεταφοράς εμπορευμάτων. Στη συνέχεια, θα τεθούν κοινοί κανόνες με εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, που θα καθορίζουν τη μορφή των ψηφιακών εγγράφων και τον τρόπο έκδοσής τους και τα οποία (ψηφιακά έγγραφα) θα γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από κάθε δημόσια αρχή. Αυτή η υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ πέντε χρόνια μετά την έκδοση του κοινοτικού διαγωνισμού.