Όσοι κάτοχοι αδειών οδήγησης άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία µέχρι και την έκδοση του νέου εντύπου της άδειάς τους, χορηγείται νέα βεβαίωση, για οδήγηση οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας εντός της ελληνικής επικράτειας, παραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα, για περαιτέρω παράταση έως την 30ή Απριλίου 2020.

Αυτή η βεβαίωση χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν υποβάλει έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 αίτηση µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειας, αλλά δεν μερίμνησαν να τους χορηγηθεί η βεβαίωση.

Ευνόητο είναι ότι η υπόψη παράταση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα αυτής δεν λήγει χρονικός περιορισμός για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης ο οποίος απορρέει από ιατρικό πιστοποιητικό που έχει υποβληθεί µε την αίτηση ανανέωσης.

Εφόσον έχει λήξει τυχόν χρονικός περιορισμός για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης, υποβάλλεται νέα αίτηση ανανέωσης της άδειας µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξαιρουμένων των παραβόλων που έχουν κατατεθεί µε την προγενέστερη αίτηση και όποιου άλλου δικαιολογητικού έχει υποβληθεί µε την προγενέστερη αίτηση για το οποίο δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας αίτησης (υποβληθείσας µετά την 31η Οκτωβρίου 2019) ανανέωσης άδειας οδήγησης, δεν χορηγείται βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας.

Επισημαίνεται, ότι, σε περίπτωση ιατρικού πιστοποιητικού µε χρονικό περιορισμό για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης, ο χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης των επιτυχόντων σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς καθώς και της υπόψη βεβαίωσης παράτασης ισχύος περιορίζεται αναλόγως.

Ακολουθεί υπόδειγμα της βεβαίωσης παράτασης που χορηγείται από το υπ. Μεταφορών.

vevaiosi_0.png