Μόνο το 4% του συνόλου των οδικών μεταφορών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στις μεταφορές επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2020.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. πάντα σε σχέση με το σύνολο του μεταφορικού έργου μετρούμενου σε τονοχιλιόμετρα και παραμένει το ίδιο με την προηγούμενη χρονιά (2019).

Η Ελλάδα βρίσκεται στο ίδιο περίπου ποσοστό (4%) του μέσου όρου, ενώ τη μεγαλύτερη διακίνηση επικινδύνων εμφανίζει η Κύπρος με ποσοστό 12% το 2020, ενώ η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Ιρλανδία έχουν το μικρότερο ποσοστό (κάτω από το 2%) μεταφορών επικινδύνων σε σχέση με το συνολικό μεταφορικό τους έργο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το 53% των μεταφορών επικίνδυνων προϊόντων αφορά στα «εύφλεκτα υγρά», όπου περιλαμβάνονται και τα υγρά καύσιμα. Ακολουθεί η κατηγορία των αερίων με ποσοστό 25% που περιλαμβάνει τα συμπιεσμένα αέρια (π.χ. φυσικό αέριο), τα υγραέρια και τα υγροποιημένα αέρια. Τρίτη έρχεται η κατηγορία των διαβρωτικών με ποσοστό 12%, ενώ το υπόλοιπο 10% μοιράζονται οι διάφορες άλλες κατηγορίες των μεταφερόμενων επικίνδυνων υλικών.

Στον πίνακα που ακολουθεί, αριστερά είναι η στήλη με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (4%) και δεξιά τα κράτη-μέλη. Η χώρα μας (EL) έχει, όπως αναφέρθηκε, το ίδιο ποσοστό με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

1