Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφαλείας των επιχειρήσεων είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την εγκύκλιο 45296/1845/2020, στην οποία ορίζεται ότι «κατ’ εξαίρεση σε όσες Περιφερειακές Ενότητες και για όποιο χρονικό διάστημα ορίζεται σε σχετικές κανονιστικές πράξεις ότι οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές (πλην των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) λειτουργούν μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης, παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης και των εν λόγω προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, όπως zoom, webex κλπ.

Επισημαίνεται ότι:

α) οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των φορέων υλοποίησης απ' όπου και θα διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις και

β) οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων υποχρεούνται να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τις ώρες και τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος, προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί επί τόπου ο προβλεπόμενος έλεγχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υ.α. 39278/1823/2018 καθώς και οι προβλέψεις της σχετικής Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 61591/2677/31-12-2019, ως προς την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β' και Γ' κατηγορίας, καθώς και οι διατάξεις της υ.α. 131784/20-10-2003 ως προς την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ».