Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β, δύνανται να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, που πραγματοποιούνται από τον φορέα εξετάσεων.

Στους υποψηφίους που ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης, με την οποία επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση:

α) Εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας.

β) Για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Επίσης, ο συνοδός οδηγός απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών,

β) να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη και

γ) να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ την οποία φέρει μαζί του.

Η άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. Στην περίπτωση που ο οδηγός έχει υποπέσει σε παράβαση η οποία επισύρει ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και με τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται σε ισχύ, η άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την επιβολή των προβλεπόμενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) κυρώσεων.