Με απόφαση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ιδρύεται στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών-ΕΡΤΕΠΥ» (Laboratory of Advanced Engineering Materials-AdvMat).

Το εν λόγω εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών και ειδικότερα σε θέματα Εφαρμοσμένης ηλεκτροχημείας και διάβρωσης, Εφαρμοσμένης μεταλλουργίας και Μηχανικής επιφανειών.

Επίσης, το ΕΡΤΕΠΥ έχει σκοπό την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, καθώς και τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις, καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.