Στη δέσμευση πιστώσεων για τις μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων προχωρούν οι Περιφέρειες της χώρας με τα σχετικά κονδύλια να καλύπτουν μεταφορές του τρέχοντος έτους, αλλά και επόμενων.

Ήδη η Περιφέρεια Αττικής, και για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθήνας, δέσμευσε πίστωση ύψους ενός εκατομμύριου τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.414.000,οο€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2019 του(των) κωδικού(-ών) για την ανάγκη δέσμευσης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους €9.900.000,οο για τη μεταφορά μαθητών Δημόσιων Σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.