Τροχοί & TIR

Έρχονται έξτρα διόδια και για το ρυμουλκούμενο!

Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας (2019/520 ΕΕ) που αφορά την κατηγορία εκπομπών CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με ρυμουλκούμενα προβλέπει ότ
Σάββατο 06/05/2023 - 08:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας (2019/520 ΕΕ) που αφορά την κατηγορία εκπομπών CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με ρυμουλκούμενα προβλέπει ότι τα φορτηγά θα επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος διοδίων ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί το ρυμουλκούμενο.

Τι εννοούν με αυτό οι «φορομπήχτες» των Βρυξελλών;

Εννοούν ότι το ρυμουλκούμενο ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξόνων, αν δεν έχει αεροδυναμικές βελτιώσεις προκαλεί αυξημένη κατανάλωση καυσίμου στον τράκτορα και άρα επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους.

Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν τέλη διοδίων που θα αυξάνουν ανάλογα με την επιβάρυνση στην κατανάλωση που το ρυμουλκούμενο προκαλεί στον τράκτορα.

Διαβάστε το σκεπτικό της πρότασης όπως υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1362 της Επιτροπής θέσπισε νομικά πιστοποιημένες τιμές για την επίδραση των ρυμουλκούμενων στις εκπομπές CO2 συνδυασμών βαρέων φορτηγών οχημάτων. Με στόχο την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών των ρυμουλκούμενων υψηλότερης απόδοσης, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες για τη συμπερίληψη της επίδρασης των ρυμουλκούμενων στις εκπομπές CO2 συνδυασμών βαρέων φορτηγών οχημάτων στα καθεστώτα επιβολής οδικών τελών με διαφοροποίηση βάσει των εκπομπών CO2. Δεδομένου ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα μπορούν να συνδέονται με διαφορετικά ρυμουλκούμενα, η συμπερίληψη της επίδρασης των ρυμουλκούμενων στα καθεστώτα επιβολής οδικών τελών με διαφοροποίηση βάσει των εκπομπών CO2 θα πρέπει να βασίζεται στο ρυμουλκούμενο που πράγματι χρησιμοποιείται κάθε φορά. 

Η επέκταση της επιβολής τελών στα ρυμουλκούμενα βάσει των εκπομπών CO2 θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ρυμουλκούμενα που καλύπτονται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1362. Οι επιδόσεις των ρυμουλκούμενων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις τεχνικές παραμέτρους τους. Για να αξιολογηθεί η επίδοση ενός ρυμουλκούμενου ως προς την ενεργειακή απόδοση, συγκρίνεται η επίδοση του συγκεκριμένου ρυμουλκούμενου όσον αφορά το δυναμικό μείωσης CO2 με την επίδοση ενός ρυμουλκούμενου αναφοράς, το οποίο διαθέτει παρεμφερή χαρακτηριστικά ως προς τη διάταξη αξόνων, το μέγιστο αποδεκτό φορτίο ανά άξονα και τη διαμόρφωση πλαισίου. Ο λόγος της τιμής του συγκεκριμένου ρυμουλκούμενου προς την τιμή του ρυμουλκούμενου αναφοράς ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1362 ως λόγος απόδοσης. Στα ρυμουλκούμενα υψηλότερης απόδοσης ο λόγος απόδοσης είναι μικρότερος του 1. 

Ο υπολογισμός του λόγου απόδοσης μπορεί να βασίζεται στα χιλιόμετρα, τονοχιλιόμετρα ή m3-χιλιόμετρα. Για όλα τα ρυμουλκούμενα εκτός των ρυμουλκούμενων με προσανατολισμό όγκου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο λόγος απόδοσης με βάση τα τονοχιλιόμετρα. Ως ρυμουλκούμενα με προσανατολισμό όγκου ορίζονται εκείνα που είναι σχεδιασμένα κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών εμπορευμάτων. Ο λόγος απόδοσης με βάση τα τονοχιλιόμετρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ρυμουλκούμενα με προσανατολισμό όγκου επειδή τα τελευταία έχουν μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης και μάζα από τα συμβατικά ρυμουλκούμενα.

Αντί αυτού, για τα ρυμουλκούμενα με προσανατολισμό όγκου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο λόγος απόδοσης με βάση m3-χιλιόμετρα.

Η κατηγορία εκπομπών CO2 ενός συνδυασμού οχημάτων με ρυμουλκούμενο υψηλότερης απόδοσης θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την κατηγορία εκπομπών CO2 του μηχανοκίνητου οχήματος όταν είναι μόνο του, συμβάλλοντας έτσι σε μεγαλύτερη μείωση των τελών χρήσης οδικού δικτύου. Η επίδραση του δυναμικού μείωσης εκπομπών CO2 ενός ρυμουλκούμενου στην κατηγορία εκπομπών CO2 ενός συνδυασμού οχημάτων θα πρέπει να βασίζεται στη σύγκριση του λόγου απόδοσης του συγκεκριμένου ρυμουλκούμενου με τα κατώτατα όρια των λόγων απόδοσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Προβλέπονται διαφορετικά κατώτατα όρια για τα ημιρυμουλκούμενα και για τα λοιπά ρυμουλκούμενα καθώς διαθέτουν διαφορετικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 με τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος συμπεριλάβει την επίδραση των ρυμουλκούμενων στις εκπομπές CO2 συνδυασμών βαρέων φορτηγών οχημάτων στα καθεστώτα επιβολής οδικών τελών στην επικράτειά του και επιβάλει ειδικά τέλη στους συνδυασμούς οχημάτων που παρεκκλίνουν από τα μέγιστα βάρη και/ή τις μέγιστες διαστάσεις που ορίζονται στην οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, θα πρέπει να επιτρέπεται στο εν λόγω κράτος μέλος να εφαρμόζει μείωση τελών χρήσης οδικού δικτύου στους συνδυασμούς οχημάτων που χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα ρυμουλκούμενο υψηλότερης απόδοσης.

Ο καθορισμός μεθοδολογίας για τα μετεξοπλισμένα (εκ των υστέρων τοποθέτηση εξοπλισμών αεροδυναμικής βελτίωσης) ρυμουλκούμενα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εγκατάσταση εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοσή τους, όπως οι αεροδυναμικές διατάξεις, που μπορεί να ελέγχεται μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και που θα πρέπει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αποδεικτικά στοιχεία από τους οδηγούς

Στη συνέχεια, η πρόταση της οδηγίας αναφέρει:

Για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί θα δηλώνουν σωστά τις επιδόσεις του ρυμουλκούμενου που είναι συνδεδεμένο με το μηχανοκίνητο όχημα όταν κάνουν χρήση της μείωσης των τελών βάσει των εκπομπών CO2, είναι αναγκαίο να προσκομίζονται, κατόπιν αιτήματος, στους υπαλλήλους επιβολής του νόμου αποδεικτικά στοιχεία της κατηγορίας εκπομπών του συνδυασμού οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων που βεβαιώνουν τις επιδόσεις του ρυμουλκούμενου. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων, το εκάστοτε κράτος μέλος θα έχει δικαίωμα να επιβάλει τέλη με βάση αποκλειστικά την κατηγορία εκπομπών του μηχανοκίνητου οχήματος.

PreviousNext