Με μια διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 43 του νομοσχεδίου «Οδηγώντας με ασφάλεια» γίνεται τροποποίηση του νόμου 1061/1971 που αφορά στο δικαίωμα εξαγοράς ιδανικού μεριδίου στο καταβαλλόμενο τίμημα και εξετάζεται η περίπτωση διαφωνίας. Το κείμενο του νέου νομοσχεδίου έχει ως εξής:

Καταβλητέο τίμημα

1. Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης δικαιούται να ζητήσει από τον κύριο του αντιστοίχου ιδανικού μεριδίου επί του αυτοκινήτου, ως πράγματος, την εξαγορά αυτού αντί ευλόγου και δικαίου τιμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 4 του νόμου 1061/1971. Σε περίπτωση που ο τελευταίος αρνηθεί ή υπάρχει διαφωνία ως προς το καταβλητέο τίμημα, με αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης κηρύσσεται αναγκαστικά απαλλοτριωτέο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, λόγω δημοσίας ωφελείας, στην οποίο καθορίζεται και το καταβλητέο τίμημα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η ανωτέρω απόφαση περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ανακοινώνεται στην υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας, μνεία δε αυτής γίνεται στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος

2. Το καταβλητέο τίμημα καθορίζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου και κατά ποσοστό ανάλογο με τη συμμετοχή του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης. Η τρέχουσα εμπορική αξία υπολογίζεται, επί της αξίας πρώτης κυκλοφορίας του, απομειούμενη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) για το πρώτο έτος και δέκα τοις εκατό (10 %) κατ’ έτος, για τα επόμενα έτη, και μέχρι του ποσοστού του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).

3. Από την καταβολή με την παρ. 2 καθορισθέντος τιμήματος εξαγοράς στον δικαιούχο αυτού, ή σε περίπτωση άρνησης αυτού, από την κατάθεση του καθορισθέντος τιμήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συντελείται η απαλλοτρίωση και καθίσταται κύριος ο δικαιούχος της εξαγοράς του ιδανικού μεριδίου του αυτοκινήτου.

4. Σε περίπτωση που αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως δεν τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου 5 του ν. 1061/1971 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4».