Τροχοί & TIR

Εξετάσεις για άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Τρίτη 27/02/2024 - 11:57
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας ορίστηκε η διενέργεια γραπτών εξετάσεων της Α’ περιόδου 2024 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών στις 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυση της Δ.Ε. Κοζάνης του ομώνυμου Δήμου. 

Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλει μέχρι και την Πέμπτη 14/03/2024 καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να μεταβληθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων. 

Οριστικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 20/03/2024 και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και τα ονόματα υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη ΣΕΚΑΜ ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κατάσταση υποψηφίων. Οι καταστάσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με τις παραπάνω καταστάσεις συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, φωτογραφία, φωτοτυπία ταυτότητας, παράβολο κλπ.). 

Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτερης εκπαίδευσης χώρας μέλους Ε.Ε. υποβάλουν αίτηση με αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Επισημαίνεται ότι δε γίνονται δεκτοί σε καμία περίπτωση υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις ή δεν έχουν υποβάλλει οι ίδιοι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 

- αστυνομική ταυτότητα, 

- στυλό χρώμα μπλε ή μαύρο. 

- Απαγορεύονται: σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή. 

Πληροφορίες: Τηλ.: 24613 54337 και e-mail: a.patsinakidis@pdm.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν.

PreviousNext