Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Από την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις ∆΄ περιόδου (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπ
Τετάρτη 17/11/2021 - 14:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Από την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις ∆΄ περιόδου (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/ Επιβατών που θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός-(Αµφιθέατρο) την 14η ∆εκεµβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ.

Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλλει µέχρι και την 30 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη κατάσταση σε ηλεκτρονική µορφή, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να µετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές µπορούν να συμπληρωθούν µέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων ως και των αιτήσεων αυτών που θα πρέπει να υποβάλλει η ΣΕΚΑΜ θα είναι η 07 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τρίτη. Την ίδια ημέρα, οι ΣΕΚΑΜ θα πρέπει να καταθέσουν και σε ηλεκτρονική µορφή, τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων, σε περίπτωση που αυτές έχουν διαφοροποιηθεί από εκείνες που αρχικά κατατέθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.

PreviousNext