Τροχοί & TIR

Φορολογικές αποθήκες οχημάτων: Νέες διατάξεις εισόδου – εξόδου. Ο έλεγχος

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιμέρους διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τη σύσταση, τη λειτουργία, την εποπτεία και τον έλεγχο τω
Παρασκευή 04/08/2023 - 11:21
Κοινοποίηση στα Social Media

 Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιμέρους διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τη σύσταση, τη λειτουργία, την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών ενωσιακών οχημάτων, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 134 του ν. 2960/2001. 

Ειδικότερα καθορίζονται: 

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την τροποποίηση, την ανάκληση ή ακύρωση αυτής, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας της. 

2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της άδειας φορολογικής αποθήκης. 

3. Τα είδη φορολογικών αποθηκών, οι όροι και ο χρόνος αποθήκευσης των ενωσιακών οχημάτων σε φορολογική αποθήκη. 

4. Οι όροι λειτουργίας και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης των αποθηκευμένων σε αυτήν οχημάτων. 

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας φορολογικής αποθήκης οχημάτων εφόσον έχουν επέλθει τροποποιήσεις στοιχείων, βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε καθώς και η συναποθήκευση καινούργιων και καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, των καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και των βάσεων αυτών μέχρι 3,5 τόνους, καθώς και των καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων των περ. ε) και η) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, για τα οποία έχουν κατατεθεί και έχουν δημοσιευθεί τιμοκατάλογοι. 

car terminal

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.), συμπληρωμένη με τα στοιχεία των οχημάτων, τη βασική τιμή λιανικής πώλησης και του έξτρα εξοπλισμού που τυχόν διαθέτουν, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα: 

Προσωρινή έξοδος οχημάτων 

Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι περιπτώσεις προσωρινής εξόδου Οχημάτων ως εξής: α. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη, με σκοπό την: 

αα) επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στο πλαίσιο διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων, 

αβ) δοκιμή τους (test drive),

 αγ) εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής, 

αδ) πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κ.λπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα, με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων ή να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., με την τήρηση των οριζόμενων στην υπ’ αρ. Α.1159/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

 β. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη των επιβατικών οχημάτων που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με σκοπό την επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στο πλαίσιο διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων και σε εκθέσεις εμπορικών καταστημάτων των εισαγωγέων/ επίσημων αντιπροσώπων/διανομέων, με κύρια δραστηριότητα την πώληση των οχημάτων αυτών. 

2. Για την προσωρινή έξοδο οχήματος, η αρμόδια, για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, τελωνειακή αρχή χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου, κατόπιν αίτησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεσης ισόποσης, των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων που τελούν σε αναστολή, τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου. 

Η διάρκεια προσωρινής εξόδου οχήματος από τη φορολογική αποθήκη δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου προς αυτήν σκοπού. 

Οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς και αντιπρόσωποι αυτοκινήτων μπορούν να διαβάσουν το πλήρες κείμενο της με αριθμό Α 1113 απόφασης της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4860/Β της 2ας Αυγούστου 2023. 

PreviousNext