Η ΕΕ διευκολύνει προσλήψεις από τρίτες χώρες

Σάβ, 30/04/2022 - 09:29

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις για την ενημέρωση των νομικών και λειτουργικών πολιτικών της για τη μετανάστευση ατόμων την ίδια στιγμή από τρίτες χώρες. Αλλά ενώ η ΕΕ θέλει να διευκολύνει τη μετανάστευση ειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων και των οδηγών φορτηγών, προτείνει νέες διατάξεις για κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών σε περίπτωση παραβίασης των συνθηκών εργασίας.

«Ετησίως, 2 έως 3 εκατομμύρια υπήκοοι από χώρες εκτός ΕΕ έρχονται νόμιμα στην ΕΕ, σε αντίθεση με 125.000 έως 200.000 παράτυπες αφίξεις. Η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη για την οικονομική μας ανάκαμψη, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και τη δημιουργία ασφαλών καναλιών προς την Ευρώπη, με ταυτόχρονη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ylva Johansson.

Η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθεί η οδηγία για τη χορήγηση ενιαίας άδειας, να εξορθολογιστεί περαιτέρω η διαδικασία αίτησης για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής και να ενισχυθούν οι διασφαλίσεις για ίση μεταχείριση και προστασία των μεταναστών από την εργασιακή εκμετάλλευση.

Οι κύριες αλλαγές στην οδηγία για την ενιαία άδεια περιλαμβάνουν:

- Υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να αποδέχονται αιτήσεις που υποβάλλονται τόσο στο κράτος-μέλος προορισμού όσο και από τρίτη χώρα·

- Η προθεσμία των 4 μηνών για την έκδοση απόφασης πρέπει να καλύπτει επίσης την έκδοση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου και τον χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή τεστ αγοράς εργασίας

- Το δικαίωμα του κατόχου της άδειας να αλλάξει εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η άδεια δεν πρέπει επίσης να ανακληθεί σε περίπτωση ανεργίας για τουλάχιστον 3 μήνες.

- Νέες διατάξεις για τις κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών σε περίπτωση παραβίασης των συνθηκών εργασίας, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και εισαγωγή μηχανισμών καταγγελιών.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να επικαιροποιηθεί η οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες για να διευκολυνθεί η απόκτηση του καθεστώτος μακροχρόνιας διαμονής με την απλούστευση των όρων εισδοχής και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατοίκων και των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μετακίνησης και εργασίας σε άλλη ΕΕ Κράτος μέλος.

Ουκρανοί οδηγοί

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και με τις χώρες εταίρους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε δεξιότητες των χωρών.

Μια πλατφόρμα σε όλη την ΕΕ και ένα εργαλείο αντιστοίχισης που ονομάζεται EU Talent Pool είναι επίσης μεταξύ των σχεδίων, για να καταστήσει την ΕΕ πιο ελκυστική για υπηκόους τρίτων χωρών που αναζητούν ευκαιρίες και να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν το ταλέντο που χρειάζονται.

Για να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τις νέες αφίξεις από την Ουκρανία, η Επιτροπή προτείνει μια πιλοτική πρωτοβουλία που θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία έως το καλοκαίρι του 2022.

Ενώ η πρόσληψη μεταναστών από τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα επείγουσα για την Επιτροπή, οι ευρωπαϊκές ενώσεις μεταφορών ασκούν πιέσεις για πιο απλούς κανόνες για την αναγνώριση σε πρώτη φάση των ουκρανικών αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών.

Όπως έχει αναφερθεί, τόσο η Γερμανία όσο και η Σουηδία έχουν ήδη ζητήσει από την ΕΕ να αλλάξει τους ισχύοντες κανονισμούς και να καταστήσει την απασχόληση καταρτισμένων Ουκρανών οδηγών ευκολότερη και ταχύτερη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το θέμα.