Η επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών για τα λεωφορεία

Τρί, 30/08/2022 - 09:22

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση, με χρήση Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών και μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ”».

Η παραπάνω επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Γεωργακοπούλου Ελένη, Προϊσταμένη της Μονάδας Β2 της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κουρούκλη Χαράλαμπο, στέλεχος της Μονάδας Β2 της ΕΔΥΜΕΤ /ΥΠΥΜΕ,

2. Παπαντωνίου Μαρία, στέλεχος της Μονάδας Α της ΕΔΥΜΕΤ /ΥΠΥΜΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αργυρόπουλο Ανδρέα, στέλεχος της Μονάδας Α της ΕΔΥΜΕΤ /ΥΠΥΜΕ,

3. Λατίφη Ευσταθία, στέλεχος της Μονάδας Β1 της ΕΔΥΜΕΤ /ΥΠΥΜΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λέτσιο Χρήστο, στέλεχος της Μονάδας Β2 της ΕΔΥΜΕΤ /ΥΠΥΜΕ.

Η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις προσφορές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, θα τις αξιολογήσει και θα εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.