Μεταφορά μαθητών Ημαθίας 10.000.000 ευρώ

Τρί, 30/08/2022 - 09:48

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνολικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης.

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες:

Α. Λεωφορείο

Β. Μικρό Λεωφορείο

Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)

Δ. Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα

Προθεσμία παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) αιτήσεων ορίζεται η 27/09/22 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Αρμόδια Μπίμπου Σμαρώ, τηλ.: +30 2331350122, e-mail: Bibou.s@imathia.pkm.gov.gr.