Η κατανομή στα ΚΤΕΛ 2.000.000 και 1.500.000 ευρώ

Τρί, 21/12/2021 - 10:06

Καθορίστηκε με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, η διάθεση ποσού 2.000.000,00€ και 1.500.000 € από τον Ειδικό Λογαριασμό «0026.0645.01.0200123896» Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, ως ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του και κατανομή του σε 62 Υπεραστικά ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, ως εξής:

Και 1,5 εκ. σε 27 ΚΤΕΛ

Με άλλη απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, διατίθεται ποσό 1.500.000,00€ από τον Ειδικό Λογαριασμό «0026.0645.01.0200123896» Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, ως ίσχυε μέχρι την αντικατάσταση του, και κατανέμεται σε 27 Υπεραστικά ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, ως εξής:

Η πληρωμή του δικαιούχων ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ. θα γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα καθενός από αυτά με μεταφορά του ποσού από τον Ειδικό Λογαριασμό «0026.0645.01.0200123896» Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, ως ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (EUROBANK), μέσω της χρήσης ΙΒΑΝ για τις τραπεζικές συναλλαγές.

Η εντολή προς το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (EUROBANK), για την εκτέλεση των ανωτέρω τραπεζικών συναλλαγών θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών ή τον αναπληρωτή του, με την αποστολή σχετικού εγγράφου προς την Τράπεζα. Προς τούτο απαιτείται προηγουμένως η αποστολή προς τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών από το δικαιούμενο ΚΤΕΛ, είτε ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο είτε ηλεκτρονικά των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Έγγραφο της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο το δικαιούχο ΚΤΕΛ επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό, όπου πρέπει να εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ. Διευκρινίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ΚΤΕΛ.

  2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούχου ΚΤΕΛ.

  3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για κεντρική Διοίκηση (αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο) του δικαιούχου ΚΤΕΛ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό της παραγράφου 1 θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό «0026.0645.01.0200123896» Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, ως ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του.