Η νέα συμφωνία ATP για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών προϊόντων

Τετ, 13/07/2022 - 15:36

Η Ελλάδα, όπως και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, έκανε αποδεκτή την αναθεωρημένη Συμφωνία για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑTP) με τις τροποποιήσεις της, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2022.

Με την αριθμ. 217915 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3660/Β/13-7-22, γίνεται η αποδοχή και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της αναθεωρημένης αυτής Συμφωνίας.

Εισαγωγικά να αναφέρουμε ότι η Συμφωνία ATP, όπως είναι ευρύτερα γνωστή ισχύει για όλες τις μεταφορές, είτε για μίσθωμα είτε για αμοιβή ή για ίδιο λογαριασμό, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά – σιδηροδρομικώς, οδικώς ή με συνδυασμό των δύο.

Ορίζεται, επίσης, ότι τα τρόφιμα δεν μπορούν να διατεθούν στο έδαφος κάποιου Συμβαλλόμενου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου κρίνουν ότι συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας να εγκρίνουν τέτοια διάθεση, και εκτός εάν πληρούνται οι όροι εκείνοι τους οποίους είναι δυνατόν να συνδέσουν οι αρχές με την έγκριση κατά τη χορήγησή της και ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται, για λόγους δημόσιας υγείας ή προστασίας ζώων και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, να απαγορεύει την είσοδο τροφίμων στο έδαφός του ή να καθιστά την είσοδο υποκείμενη στους όρους που πιθανώς θα καθορίσει.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η οποία υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και για την οποία το σημείο φόρτωσης βρίσκεται στο έδαφος κάποιου Συμβαλλόμενου Μέρους, την ευθύνη για συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της συμφωνίας αυτής έχει:

- στην περίπτωση μεταφοράς με μίσθωμα ή αμοιβή, το πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, το οποίο είναι ο αποστολέας σύμφωνα με το έγγραφο της μεταφοράς, ή εάν δεν υπάρχει έγγραφο μεταφοράς, το πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, το οποίο έχει συνάψει το συμβόλαιο μεταφοράς με τον μεταφορέα

- σε άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, το οποίο εκτελεί την μεταφορά.

Ολόκληρη η αναθεωρημένη συμφωνία ΑΤΡ (112 σελίδες) δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3660/Β/13-7-22.