Μέχρι 3 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση κατόπιν μοριοδότησης 60 αδειών ΕΔΥΜ σε οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν δικαίωμα διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
  2. Να κατέχουν εγκριτική απόφαση λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για μεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόμου 3887/10 ή βεβαίωση λειτουργίας για μεταφορική επιχείρηση του νόμου 3887/10.
  3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (Ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα όλων των μελών της εταιρείας).
  4. Τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO IV και άνω) εφοδιασμένα με Cop Document και να κυκλοφορούν νομίμως ως Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση έχουν ως εξής:

 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ:

 1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

 2. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων.

3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των Cop Documents, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορικής επιχείρησης και για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ και οι άδειες Οδικού μεταφορέα των μελών της.

2. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει προϊσχυουσών διατάξεων του νόμου 3887/10) ή βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19 Νοεμβρίου 2010 (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ) (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/10) στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν ή είναι ενταγμένα σε αυτή.

3. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών των αδειών κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων της εταιρείας και με την προβλεπόμενη σφραγίδα ένταξης στη υπόψη εταιρεία.

 4. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των Cop Documents, όλων των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ κ.λ.π.) και με πλήρη δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι στη μοριοδότηση των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη:

Α. ο αριθμός των αυτοκινήτων που κατέχει κάθε επιχείρηση

Β. η χρήση της χορηγηθείσας άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος

Γ. η κατηγορία των φορτηγών (EURO IV, V, EEV, VI)

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται με τα πλήρη δικαιολογητικά, τότε οι δικαιούχοι μεταφορείς άδειας ΕΔΥΜ, οφείλουν να τα προσκομίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης τους, η άδεια θα δοθεί στον επόμενο δικαιούχο μεταφορέα.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Η ποσόστωση της Ελλάδας στο σύστημα πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ έχει διαμορφωθεί σε 60 άδειες ετησίως. Από 1.1.2018, άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

 Ορισμένες από τις ανωτέρω άδειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

 Συγκεκριμένα:

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους.

 Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 58 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και στη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 59 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, τη Ρωσία και την Ιταλία.

 Η χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί αφού ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και την Αυστρία, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των σχετικών αδειών.

Σε περίπτωση που οι μεταφορείς που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2018) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2018 δεν προκύπτει μεταφορική δραστηριότητα σε Ρωσία ή Αυστρία, τότε θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις δεκαεπτά, δεκαοκτώ κ.ο.κ.. Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφ’ όσον αυτοί προσκομίσουν τελωνειακά έγγραφα που να το αποδεικνύουν (π.χ. δελτίο TIR).

Για την ορθή αποτύπωση του πίνακα κατάταξης παρακαλούνται όσοι μεταφορείς δραστηριοποιούνται σε Ρωσία ή Αυστρία, να αποστείλουν εγκαίρως τα ανωτέρω τελωνειακά έγγραφα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες, στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών – Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, τηλ.: 210 6508510