Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Μεταφορών για τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων

Μέχρι 25/11/2016 η Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών – Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών – θα δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση 90 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ, έτους 2017. Ορισμένες από αυτές τις άδειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα:

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους.

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 58 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και στη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 59 έως και 90 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, τη Ρωσία και την Ιταλία.

Η χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί αφού ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δεν δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και την Αυστρία, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε γίνει βέλτιστη χρήση των σχετικών αδειών.

Τονίζεται ότι από 1.1.2018 η χρήση άδειας ΕΔΥΜ για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο τεχνολογίας εκπομπής καυσαερίων EURO III θα απαγορεύεται.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μέχρι και 25/11/2016 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Aναστάσεως 2 – Τ.Κ.:15669 Παπάγου, στο Ισόγειο.

Α. Στις υπόψη αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως:

  •  Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης
  • Ταχυδρομική διεύθυνση με τον αντίστοιχο ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της επιχείρησης
  • Τηλέφωνο και αριθμός fax
  •  Υπογραφή του αιτούντος (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας)
  • Αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO III και άνω, με τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτών καθώς και την κατηγορία εκπομπών καυσαερίων κάθε οχήματος (EURO III, EURO IV κλπ)
  • Η κατηγορία EURO (EURO III, EURO IV, EURO V κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η άδεια ΕΔΥΜ (Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν μια άδεια ΕΔΥΜ ανά μεταφορική επιχείρηση. Επίσης η κατηγορία EURO που θα δηλωθεί καλύπτει και φορτηγά ανώτερης κατηγορίας πχ άδεια για EURO III μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορτηγά EURO IV, EURO V κλπ)

Β. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως: 1. Να έχουν δικαίωμα διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 2. Να κατέχουν εγκριτική απόφαση λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για μεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόμου 3887/10 ή βεβαίωση λειτουργίας για μεταφορική επιχείρηση του νόμου 3887/10. 3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (Ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα όλων των μελών της εταιρείας). 4. Τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO III και άνω) εφοδιασμένα με Cop Document και να κυκλοφορούν νομίμως ως Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ:

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

2. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων. 3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των Cop Documents, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορικής επιχείρησης και για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ και οι άδειες Οδικού μεταφορέα των μελών της.

2. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει προϊσχυουσών διατάξεων του νόμου 3887/10) ή βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19 Νοεμβρίου 2010 (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ) (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/10) στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν ή είναι ενταγμένα σε αυτή.

3. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών των αδειών κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων της εταιρείας και με την προβλεπόμενη σφραγίδα ένταξης στη υπόψη εταιρεία.

4. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των Cop Documents, όλων των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ κ.λ.π.) και με πλήρη δικαιολογητικά.

Στη μοριοδότηση των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη:

Α. ο αριθμός των αυτοκινήτων που κατέχει κάθε επιχείρηση

Β. η χρήση της χορηγηθείσας άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος

Γ. η κατηγορία των φορτηγών (EURO 3, 4, 5, EEVπενταμισάρι, 6)

Ο σχετικός πίνακας μοριοδότησης της αίτησης κάθε οδικού μεταφορέα ακολουθεί κατωτέρω.

Στην περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις με τον ίδιο αριθμό μορίων, τότε οι αιτήσεις θα ικανοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία της αίτησης. Ως ημερομηνία αίτησης θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης του αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για όσες ταχυδρομηθούν και η ημερομηνία αποστολής για αυτές που θα σταλούν με ταχυμεταφορέα. Αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εφόσον ο αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι μικρότερος των ενενήντα (90) διαθέσιμων αδειών ΕΔΥΜ.

Δεν θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν πριν από τις 07/11/2016. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται με τα πλήρη δικαιολογητικά, τότε οι δικαιούχοι μεταφορείς άδειας ΕΔΥΜ, οφείλουν να τα προσκομίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισής τους, η άδεια θα δοθεί στον επόμενο δικαιούχο μεταφορέα.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
  Μόρια
Α. Αριθμός αυτοκινήτων κατηγορίας EURO III και άνω  
1 5
2-5 10
6-10 15
11-20 20
21 και πλέον 25
   
   
Β. Χρήση της χορηγηθείσας άδειας κατά το προηγούμενο έτος  
Χρήση 0 φύλλων Αφαιρούνται 5 μόρια
Χρήση 1 έως και 10 φύλλων 5
Χρήση 11 έως και 20 φύλλων 10
Χρήση 21 έως και 30 φύλλων 15
Χρήση 31 φύλλων και άνω 20
   
   
Γ. Κατηγορία φορτηγού (EURO IV, V, EEV, VI)  
Για κάθε φορτηγό EURO III 0
Για κάθε φορτηγό EURO IV 5
Για κάθε φορτηγό EURO V 10
Για κάθε φορτηγό EURO EEV 15
Για κάθε φορτηγό EURO VI 20