Στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.), από 1/10/20 και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, επιτρέπεται στα λεωφορεία που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια και προορίζονται για την παροχή συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται στο πλαίσιο του ν.3920/2011 (Α’ 87) και του ν.4482/2017 (Α’ 102), να χρησιμοποιούν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας τύπου ΔΟΚ (πινακίδες δοκιμαστικές) που έχουν χορηγηθεί κατά την κυκλοφορία τους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.