Τη διαδικασία με την οποία ένα όχημα κλειστού χώρου (μεταλλείων, λατομείων κ.λπ.) μπορεί να κινηθεί εκτός του κλειστού χώρου για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής καθόρισε το υπ. Μεταφορών με απόφαση που ορίζει ότι:

«Τα οχήματα κλειστού χώρου δύναται να κυκλοφορούν, κενά φορτίου και επιβατών, εντός του κλειστού χώρου που αναφέρεται στην ειδική άδεια κυκλοφορίας που τους έχει χορηγηθεί, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες ελέγχου και συντήρησής τους σε χώρους συνεργείων που βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη του ενός (1) χλμ. από τα όρια του ως άνω κλειστού χώρου.

Α. Για τη μετάβαση του οχήματος στον χώρο ελέγχου και συντήρησης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φέρει έγγραφη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα, όπου αναγράφονται: η ημερομηνία, η ώρα, ο λόγος εξόδου και ο προορισμός (ακριβής διεύθυνση του χώρου ελέγχου ή συντήρησης).

Β. Για την επιστροφή του οχήματος από τον χώρο ελέγχου και συντήρησης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φέρει, πέραν της παραπάνω βεβαίωσης, τα παραστατικά, στα οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ελέγχου και συντήρησης του συγκεκριμένου οχήματος».

Υπενθυμίζουμε πως για την κυκλοφορία οχημάτων εντός κλειστών χώρων απαιτείται ο εφοδιασμός αυτών με ειδική άδεια «κυκλοφορίας κλειστού χώρου» για να κινείται εντός της επιχείρησης για να εξυπηρετεί ανάγκες στον συγκεκριμένο χώρο και απαγορεύεται να εξέλθει προς κυκλοφορία από αυτόν εκτός της περίπτωσης συντήρησης που αναφέρθηκε παραπάνω.