Τροχοί & TIR

ΚΤΕΟ Ιστορικών Οχημάτων

Καθορίστηκαν ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. Όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλ
Πέμπτη 01/12/2022 - 15:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, για την ημερομηνία και συχνότητα τεχνικού ελέγχου προβλέπονται τα εξής:

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

2. Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.

3. Κάτοχοι οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος, λόγω της μη λειτουργίας ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους σε περιοχή που εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται να αποφύγουν τις περί εκπροθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

Προβλέπεται, επίσης, ότι ο τεχνικός έλεγχος δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Σημειώνεται ότι ως «Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος» είναι κάθε όχημα που έχει ηλικία τριάντα (30) τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του, ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α. (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), η Δ.Ο.Μ. (Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας), η Δ.Ο.Π.Ο. (Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά περίπτωση, και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τον φορέα χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά για το ΚΤΕΟ

Για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού ή επανελέγχου) των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) προσκομίζονται και επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ τα εξής στοιχεία:

Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που είναι ταξινομημένο στη χώρα μας και είναι εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας ή σε περίπτωση κατάθεσής της ή παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας. Ειδικά για τα επιβατηγά οχήματα και τις μοτοσικλέτες μπορεί να προσκομίζεται άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υ.α. (Β΄ 1003). Είναι δυνατή η προσκόμιση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ενάριθμου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». Αντίστοιχα είναι δυνατή η προσκόμιση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών που χορηγούνται για τον σκοπό αυτό.

Κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4850/2021, αντί της άδειας κυκλοφορίας, επιδεικνύεται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4850/2021.

PreviousNext