Τροχοί & TIR

Κυβερνητική επιλογή και δράση: Οι μετατροπές συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα ή υδρογονοκίνητα

Η έκδοση νέου κανονιστικού πλαισίου, ώστε να προωθηθεί η μετατροπή συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενα και υδρογονοκινούμενα, καθώς και η προώθηση της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές περιλαμβάνον
Τρίτη 16/03/2021 - 13:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Η έκδοση νέου κανονιστικού πλαισίου, ώστε να προωθηθεί η μετατροπή συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενα και υδρογονοκινούμενα, καθώς και η προώθηση της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021 που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περιλαμβάνονται, επίσης, δράσεις, όπως ο περιορισμός των πηγών ηχορύπανσης κατά τις μεταφορές, τόσο τις επιβατικές όσο και τις εμπορευματικές, μέσα από την ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών με κατάλληλο εξοπλισμό για τον εντοπισμό αλλοιώσεων των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινούμενων οχημάτων, όπως π.χ. για τα φορτηγά είναι οι ταχογράφοι, οι περιοριστές ταχύτητας, το σύστημα μείωσης των ρύπων (adblue) κ.α. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων με κατάλληλο εξοπλισμό και ειδικές συσκευές με τα οποία οι αρμόδιες αρχές θα προβαίνουν σε καθ’ οδόν ελέγχους.

Επιβατικές μεταφορές

Ειδικά για τις επιβατικές μεταφορές προβλέπονται τα εξής:

  1. Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. Έκδοση νέου νομοθετικού πλαισίου, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 1370/2007.

  2. Θεσμική και χρηματοδοτική ανασυγκρότηση μητροπολιτικών αστικών συγκοινωνιών. Θεσμικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο αστικών συγκοινωνιών. Ανάταξη συντήρησης και λειτουργίας, αναδιάρθρωση δικτύου των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ), ανάταξη συντήρησης των Σταθερών Συγκοινωνιών Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), χρηματοδότηση και συμβολαιοποίηση, έλεγχος εσόδων συγκοινωνιακών φορέων.

  3. Επείγοντα έργα αστικών συγκοινωνιών. Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάταξη και συντήρηση. Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια διρρευματικών συρμών. Προκήρυξη διαγωνισμού για το αμαξοστάσιο τραμ Πειραιά και Ελληνικού και τον σταθμό Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Αττικής, διερεύνηση υποδομών φυσικού αερίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

  4. Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την υποδοχή της αυτόνομης οδήγησης. Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων.

  5. Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση του διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing), του συνεπιβατισμού οχημάτων (car pooling) και της μεταφοράς με οχήματα κατά παραγγελία (car on demand). Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση σύγχρονων και ευέλικτων εφαρμογών κινητικότητας

  6. Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου κυκλοφορίας επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων που εκμισθώνουν οδηγό. Επαναξιολόγηση και τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Και ακόμη: Έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου για ανάταξη συντήρησης και λειτουργίας ΟΑΣΘ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, εταιρική αναδιάρθρωση ΟΑΣΘ, ανάλυση, αναδιάταξη και κατάστρωση Διαδικασιών ροής εισπράξεων των παραπάνω οργανισμών.

Οδική ασφάλεια

Προωθείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας, αποτελούμενο από διαδοχικές, θεσμικού τύπου, παρεμβάσεις, σε ό,τι αφορά:

• Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

• Την επαναξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού για την εξέταση υποψηφίων οδηγών και την αναθεώρηση της διαδικασίας θεωρητικής και πρακτικής εξέτασής τους

• Την τροποποίηση του π.δ.208/2002 (Α΄194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

• Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και κυρώσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών/Κέντρων ΠΕΙ

• Τη θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας

• Την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2019/1936/ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

• Καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Όπως τόνισε ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλής, «σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μαζί με το στελεχιακό του δυναμικό, εργάσθηκαν κι εργάζονται στην κατεύθυνση της εμπρόθεσμης και ποιοτικής υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης που έχουμε θέσει, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της χώρας και την δημιουργία αξιόπιστων, ασφαλών και υψηλών προδιαγραφών υποδομών, αλλά και υπηρεσιών μεταφορών, σημαντικής προστιθέμενης αξίας, θέτοντας πάντοτε στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη».

PreviousNext