Τροχοί & TIR

Λειτουργία Γεφυροπλαστιγγών Νοτίου και Βορείου Λιμένα Πατρών - Ζυγιστικά Δικαιώματα

To αντίτιμο των 3,27€ ενσωματώνεται πλέον στο σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο ως τέλος
Πέμπτη 07/03/2024 - 11:32
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: ΟΛΠΑ ΑΕ
φωτό: ΟΛΠΑ ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών ανακοίνωσε ότι από την 01/03/2024 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 3113.11/83858/2023, [ΦΕΚ 6912Β’/2023], η απόδοση του αντιτίμου [3,27€] - για τη ζύγιση των έμφορτων οχημάτων, προς επιβίβαση και τα οποία υποχρεούνται σε ζύγιση - ενσωματώνεται πλέον στο σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο ως τέλος.

Για τον λόγο αυτό οι χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κάρτες ζύγισης της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., θα συνεχίσουν να ζυγίζουν με τον ίδιο τρόπο που κάνουν στις δύο εξωτερικές γεφυροπλάστιγγες της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., χωρίς χρέωση της κάρτας, αφού το αντίτιμο της ζύγισης θα έχει ενσωματωθεί στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Όσοι χρήστες δεν διαθέτουν κάρτες ζύγισης της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., θα ζυγίζονται δωρεάν στην γεφυροπλάστιγγα η οποία υπάρχει εντός χώρου ISPS, μετά από τον έλεγχο εισόδου στην Πύλη Α.

Προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα συνωστισμού και καθυστερήσεων στις ζυγίσεις εντός χώρου ISPS παρακαλούνται όπως οι χρήστες εφοδιαστούν με κάρτες ζύγισης από την Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ ατελώς.

Πιο συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ 6912Β’/2023 αναφέρονται τα εξής:

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Υπ’ αριθμ.3131.1.1/11/96 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 5/Β/97) τα έμφορτα Φ/Γ Ι.Χ. οχήματα ωφέλιμου φορτίου άνω των 1200 χιλιόγραμμων υποχρεούνται να ζυγίζονται στις γεφυροπλάστιγγες του λιμένα. Τα ανωτέρω οχήματα καταβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. δικαιώματα ζύγισης ως εξής:

α. Φορτηγά οχήματα που πρόκειται να επιβιβαστούν:

i. Σε πλοία ακτοπλοΐας εξωτερικού.

ii. Σε πλοία ακτοπλοΐας εσωτερικού για λιμένες (προορισμούς) από 5 έως 150 μιλίων από τον Λιμένα Πάτρας 3,27 ευρώ ενσωματωμένα στα αντίστοιχα εισιτήρια, με τρόπο διακριτό από τα λοιπά εισπραττόμενα τέλη εισιτηρίου, τα οποία θα εισπράττονται και θα αποδίδονται στον Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια, κατά την ισχύουσα διαδικασία για τα κατά περίπτωση λοιπά ανταποδοτικά τέλη (επιβατών, οχημάτων, ISPS κ.τ.ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2399/1996 (Α’ 90) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Φορτηγά οχήματα που διακινούν προς φορτοεκφόρτωση εμπορεύματα επί των πλοίων, εντός του λιμένα Πατρών καθώς και πάσης φύσεως λοιπές ζυγίσεις, 3,27 ευρώ».

2. Την τροποποίηση του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α.2 της ενότητας «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Κεφαλαίου Ε’ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4ο της υπό στοιχεία 3113.11/48058/ ΕΓΔΕΚΟ 1680/26.10.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Πάτρας ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ)» (Β’ 2204) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3113.11/105574/2016/13.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» (Β’ 4496), με την υπ’ αρ. 3113.11/40397/ 2018/31.5.2018 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση συμπλήρωσης κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» (Β’ 2242) και με την υπ’ αρ. 3113.11/46422/20/17.7.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» (Β’ 3085) ως εξής:

«Τα ανωτέρω τέλη εκτός των οριζομένων σε ποσοστό, θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ».

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 3113.11/48058/ΕΓΔΕΚΟ 1680/26.10.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Πάτρας ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ)» (Β’ 2204) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3113.11/105574/2016/13.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» (Β’ 4496), με την υπ’ αρ. 3113.11/ 40397/2018/31.5.2018 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση συμπλήρωσης κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» (Β’ 2242) και με την υπ’ αρ. 3113.11/46422/ 20/17.7.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε.» (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) (Β’ 3085).

PreviousNext