Την ενσωμάτωση των ζυγιστικών δικαιωμάτων στα εισιτήρια των πλοίων προτείνει ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών στον Λιμένα της Πάτρας, τονίζοντας ότι «η συνεχώς αυξανόμενη κίνηση φορτηγών δημιουργεί φαινόμενα συμφόρησης σε ώρες αιχμής κατά τις αναχωρήσεις των πλοίων, τόσο στους χώρους ζύγισης και ελέγχου από τις Λιμενικές Αρχές όσο και στις πύλες εισόδου, γεγονός που επηρεάζει παράλληλα και το όμορο του Λιμένα, οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα κατά την παροχή των υπηρεσιών ζύγισης των φορτηγών, αφενός λόγω των απαιτούμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων συνοδευτικών παραστατικών (φόρτωση των εξαργυρωτών με κέρματα από το χρήστη, χορήγηση διαφοράς καταβαλλόμενου αντιτίμου (ρέστα), έκδοση ζυγολογίου, τακτική αποσυμφόρηση των κερματοδεκτών κ.τ.ο), αφετέρου λόγω τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά καιρούς στα συστήματα ζύγισης εξαιτίας της πολυπλοκότητας των ως άνω διαδικασιών, διαπιστώνεται, πέραν του γεγονότος της μη εύρυθμης λειτουργίας η οποία συνεπάγεται και απώλεια εσόδων κατά τη διαδικασία είσπραξης των δικαιωμάτων του Οργανισμού και σημαντική καθυστέρηση στις πλάστιγγες και περαιτέρω στον συνεπακολουθούντα έλεγχο από τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη (Λιμενική Αρχή – ΙΕΠΥΑ )».

Μετά τα παραπάνω, ο ΟΛΠΑ προτείνει:

• την απλοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των ζυγιστικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δικαιώματα να ενσωματωθούν στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλοίων εξωτερικού-εσωτερικού, κατά τρόπο πλήρως διακριτό από τα λοιπά συνεισπραττόμενα τέλη και εύκολα αναγνωρίσιμα από τους χρήστες τα οποία να αποδίδονται στον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια κατά την ισχύουσα διαδικασία για τα λοιπά ανταποδοτικά τέλη (επιβατών, οχημάτων, ISPS κλπ.).

• την τροποποίηση του ισχύοντος τιμολογίου του Οργανισμού, όπως παρακάτω:

Διαδικασία και κόστος ζυγιστικών

Τα έμφορτα Φ/Γ οχήματα ωφέλιμου φορτίου άνω των 1200 χιλιόγραμμων υποχρεούνται να ζυγίζονται στις γεφυροπλάστιγγες του λιμένα. Τα εν λόγω οχήματα καταβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δικαιώματα ζύγισης ως εξής:

α. Φορτηγά οχήματα που πρόκειται να επιβιβαστούν:

i) σε πλοία ακτοπλοΐας εξωτερικού,

ii) σε πλοία ακτοπλοΐας εσωτερικού για λιμένες (προορισμούς) από 5 έως 150 μιλίων από τον Λιμένα της Πάτρας,

3,27 ευρώ ενσωματωμένα στα αντίστοιχα εισιτήρια, με τρόπο διακριτό από τα λοιπά συνεισπραττόμενα τέλη του εισιτηρίου, τα οποία θα εισπράττονται και θα αποδίδονται στον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια, κατά την ισχύουσα διαδικασία για τα κατά περίπτωση λοιπά ανταποδοτικά τέλη (επιβατών, οχημάτων, ISPS κ.τ.ο).

Φορτηγά οχήματα που διακινούν προς φορτοεκφόρτωση εμπορεύματα επί των πλοίων, εντός του λιμένα Πατρών, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές ζυγίσεις, 3,27 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο ΟΛΠΑ, επί των παραπάνω, δέχεται τα σχόλιά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@patrasport.gr.