Με βεβαίωση καταλληλότητας όλα τα φορτηγά μεταφοράς τροφίμων και ποτών, ακόμη και των ιδιωτών-διανομέων

Πέμ, 19/08/2021 - 13:16

Μόνο με βεβαίωση καταλληλότητας θα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. επιχείρησης. Αυτά ισχύουν και για φορτηγά Ι.Χ. ιδιωτών που πραγματοποιούν διανομές τροφίμων και ποτών.

Τα παραπάνω διευκρινίζονται σε εγκύκλιο του υπ. Υγείας στην οποία περιλαμβάνονται και οδηγίες για την υγιεινή των τροφίμων και για τους ψυκτικούς θαλάμους.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων θα πρέπει:

Οι αιτούντες για την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων δικαιολογητικών, να προσκομίσουν:

α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας Κτηνιατρικής (κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως είναι διασκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών.

β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να μεταφέρουν με το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητό τους.

Φ.Ι.Χ. ιδιωτών-διανομέων

Στη συνέχεια, η εγκύκλιος κάνει σαφές ότι τα παραπάνω ισχύουν «για τα Φ.Ι.Χ. που ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών είτε σε ιδιώτη διανομέα για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών».

Ακολουθούν οι απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, οι οποίες αντανακλούν τις απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων και αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:

- Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.

- Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση.

- Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα ή ουσίες όπως καύσιμα, χημικά ή γεωργικά φάρμακα.

- Πριν τη φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση του οχήματος και θα τηρείται αντίστοιχο έντυπο καθαρισμού – απολύμανσης, όταν:

-Τα είδη των τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο.

-Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.

-Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρήζει καθαρισμού.

- Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο, ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).

- Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα, ισοθερμική επένδυση , ηλεκτρισμός κ.λπ.) ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά θερμοκρασιών και η θερμοκρασία των θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια θερμοκρασίας διατήρησης του προϊόντος που μεταφέρεται.

- Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης».

Τέλος, η εγκύκλιος ενημερώνει ότι η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής,

2) για κάθε νόμιμη χρήση (π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμό ).

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων του υπ. Υγείας, τηλ.: 213 2161340.