Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη θα διαρκέσουν διάφορα έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην Ε.Ο.33 Πάτρα – Τρίπολη, στη Θέση Θεόκτιστο (Χ.Θ. 117+000) (όρια του Νομού Αχαΐας, πριν τη διασταύρωση για το Θεόκτιστο), με συνέπεια την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Τα έργα θα διαρκέσουν μέχρι την 31η/12/2020, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 07:00-18:00.

Μέχρι τότε, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον ελεύθερο τμήμα της οδού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετήσει ο υπεύθυνος του έργου, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.