Κατά την υποβολή δικαιολογητικών για οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με την άδεια οδήγησης, ο ενδιαφερόμενος οδηγός καλείται μεταξύ άλλων να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση και σε αυτήν να αναγράψει τον τόπο κατοικίας του. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την απόδειξη του παραπάνω.

Έτσι, λοιπόν, διευκρινίζονται τα εξής:

Συνήθης ή κανονική διαμονή θεωρείται ο τόπος που κατοικούμε από 185 ημέρες και πάνω, αθροιστικά και ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών.

Άρα, την ανανέωση ή την έκδοση της άδειας οδήγησης τη ζητούμε από την περιφέρεια (του κράτους) στην οποία μπορούμε να αποδείξουμε ότι διαμένουμε τουλάχιστον ένα εξάμηνο (συνεχώς ή αθροιστικά) κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Ενδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία συνήθους τόπου κατοικίας, σε περίπτωση που δεν προκύπτουν βάσει επαγγέλματος, αποτελούν η συγκατοίκηση με την οικογένεια (στοιχεία διαμονής - εργασίας του ιδίου και λοιπών μελών της οικογένειας), η φορολόγηση στη χώρα, η διατήρηση ιδιόκτητης ή μισθωμένης οικίας, η κοινωνική ασφάλιση, η ιδιότητα του δημότη της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος, στοιχεία εκπαίδευσης τέκνων, στοιχεία διάφορων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.), καθώς και άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση που η ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης αμφισβητείται από την αρχή άλλου κράτους, τότε ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά.