Τροχοί & TIR

Μεταβίβαση απορριμματοφόρων από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Επηρεάζονται προμήθειες-διαγωνισμοί

Μεταβολή στην ευθύνη αποκομιδής των σκουπιδιών επέρχεται με το άρθρο 41 του νόμου 5056/23 που μόλις ψηφίστηκε και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η μεταβίβαση απορριμματοφόρων οχημάτων από τις Περιφέρ
Δευτέρα 09/10/2023 - 10:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Μεταβολή στην ευθύνη αποκομιδής των σκουπιδιών επέρχεται με το άρθρο 41 του νόμου 5056/23 που μόλις ψηφίστηκε και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η μεταβίβαση απορριμματοφόρων οχημάτων από τις Περιφέρειες στους Δήμους, μια ρύθμιση που ενδεχομένως θα επηρεάσει την αγορά (διαγωνισμούς) των συγκεκριμένων οχημάτων.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

1. Από την 1η.1.2024, η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Εφόσον νησίδα του οδικού δικτύου αποτελεί όριο όμορων δήμων, η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό της νησίδας ασκείται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο.

2. Με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταβιβάζονται στους δήμους από την 1η.1.2024 τα οχήματα των περιφερειών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα του οδικού δικτύου. Για την κατανομή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβάνεται υπόψη το μήκος του οδικού δικτύου της παρ. 1 και ιδίως η ύπαρξη ικανού αριθμού οχημάτων από τους Δήμους.

3. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την καθαριότητα του οδικού δικτύου από τις Περιφέρειες εκτελούνται από την ίδια αναθέτουσα αρχή έως τη λήξη τους. Η Περιφέρεια ενημερώνει έως την 31η.12.2023 τους οικείους Δήμους για την ύπαρξη συμβάσεων, τους αναδόχους αυτών και την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.

4. Στο παρόν υπάγεται και το οδικό δίκτυο του άρθρου 46, στο οποίο ορίζεται ότι το οδικό δίκτυο των παράπλευρων δρόμων που εξυπηρετούν χερσαίους συνοριακούς σταθμούς και σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων από τον κάθε συνοριακό σταθμό που την ευθύνη καθαρισμού, εκχιονισμού κ.λπ. έχει η Περιφέρεια, αυτή η ευθύνη περνά από 1-1-24 στους Δήμους με εξαίρεση τις όποιες συμβάσεις που έχει συνάψει η Περιφέρεια και παραμένουν σε ισχύ.

Κατανομή πόρων

Τέλος, με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι:

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται στους Δήμους τα ποσά για την άσκηση της αρμοδιότητας του παρόντος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (Α' 87), τα οποία δεν δύναται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού ετήσιου ύψους αυτών.

PreviousNext