Με τον πρόσφατο νόμο 4663/20 τροποποιήθηκε προγενέστερη διάταξη σχετική με την υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου και πλέον ισχύουν τα εξής:

 

Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου, όταν ο ιδιοκτήτης έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΠ, η αξία του μεταβιβαζόμενου οχήματος προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης. Καταργείται η υποβολή δήλωσης τιμήματος από τον πωλητή στην περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών και η εκτίμηση της αξίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος από τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας.

Το ποσό δηλαδή με βάση το οποίο ο πωλητής θα μπορεί να κάνει τη μεταβίβαση και από το τίμημα αυτό να καλύψει τις οφειλές του προς τα Ταμεία, προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης και όχι από δήλωσή του ή από εκτίμηση της Επιτροπής που όριζε ο νόμος 4611/2019.

Υπενθυμίζεται πως η μεταβίβαση είναι έγκυρη με την προϋπόθεση ότι από το τίμημα της πώλησης παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτές (οι οφειλές) φαίνονται στη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για το σκοπό αυτό από τον ασφαλιστικό φορέα.