Τροχοί & TIR

Μεταφορά Εξοπλισμού: Διαγωνισμός 100.000 ευρώ 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη Μεταφορά αντικειμένων – εξοπλισμού του Πανεπιστημίου για το έτος 2023» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Παρασκευή 11/11/2022 - 07:07
Κοινοποίηση στα Social Media
πανεπιστημιο πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη Μεταφορά αντικειμένων – εξοπλισμού του Πανεπιστημίου για το έτος 2023» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (99.993,60 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω αριθμού συστήματος (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 176446) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Για την υπογραφή της σύμβασης (του συμφωνητικού) απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού άνευ

Φ.Π.Α, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή αυτής (αυτού). Αρμόδιος για πληροφορίες: Δροσάκης Αναστάσιος Τηλ.: 2610 996836 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr 

 

PreviousNext