Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων με ταξί από τις Περιφέρειες. Τι ισχύει

Αναλυτική πληροφόρηση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα παρείχε το υπ. Μεταφορών
Πέμπτη 15/06/2023 - 15:11
Κοινοποίηση στα Social Media

Αναλυτική πληροφόρηση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα παρείχε το υπ. Μεταφορών απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Ειδικότερα, το υπ. Μεταφορών αναφέρει:

«1. Με την παρ. 1 του αρ. 83 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) ορίζεται ότι ειδικώς για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα ΕΔΧ αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Επιπλέον, με την περίπτωση α της παρ. 2 του ιδίου άρθρου του νόμου διευκρινίζεται ότι ως έδρες- διοικητικές μονάδες νοούνται όλα τα τοπικά διαμερίσματα που καθορίστηκαν με τον ν. 2539/1997 (Α΄244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της παρ. 4 του ν. 3463/2006 (Α΄114) ενώ με την παρ. 3 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου δύναται να καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 2 της υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (Β’ 4217) κ.υ.α οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται με τους οριζόμενους κατά σειρά προτεραιότητας (κεφάλαιο Α, β, Γ) τρόπους. Επιπρόσθετα, και όπως ορίζεται στην περίπτωση 1α του κεφαλαίου Γ, στην περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα κεφάλαια Α και Β τότε η Περιφέρεια δύναται να αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημοσίας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς. Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί έδρας- διοικητικής μονάδας.

3. Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω κ.υ.α. δόθηκαν με τις παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθ. Α 80838/3671/5.12.018 εγκυκλίου, με ΑΔΑ: 619Ω465ΧΘΞ-ΡΜ4.

Εκ των ανωτέρω, και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 περί της έδρας διοικητικής μονάδας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, προκύπτει ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα στα οποία έχει ανατεθεί η μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα του Κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθμ. 50025/26-09-2018 κ.υ.α., εκτελούν διαδρομές με σημείο επιβίβασης των μαθητών είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι είτε σε σημείο εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, για τους μαθητές που δεν δύνανται να μεταφερθούν με τη διαδικασία του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 50025/2018 κ.υ.α. (είτε επειδή είναι αδύνατη, είτε επειδή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη), ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3, ήτοι καταβάλλονται από τις οικείες Περιφέρειες συγκεκριμένα επιδόματα σε εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιδόματα μπορούν να χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ»

PreviousNext