Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 441.870 ευρώ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 101578 εντός δέκα (10) ημερών, δηλαδή έως την 26-11-2020 και ώρα 15:00

Όταν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται στο τηλ. 213 2100359