Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας. Διαγωνισμός ύψους 318.074,90 ευρώ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Παρασκευή 08/12/2023 - 12:31
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η πρόσκληση αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για τρία (3) σχολικά έτη 2023- 2024, 2024-2025 και 2025-2026 μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό), για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 281249 έως την 18/12/2023 και ώρα 23:59.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 318.074,90€ άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, λόγω τροποποίησης δρομολογίων ή παράταση των συμβάσεων, αξίας 106.025,00€ άνευ ΦΠΑ.

Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2026 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης, Α’ θμιας και Β’ θμιας, της Π.Ε. Φθιώτιδας (470 ημέρες).

PreviousNext