Μεταφορά μαθητών σε Έβρο και Βοιωτία

Τρί, 20/12/2022 - 13:16

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024- 2025, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και προαιρέσεων (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγων τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παράτασης) ποσού 7.954.443,81 ευρώ.

Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί.

Το παρόν ΔΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο: Α. Λεωφορείο, Β. Μικρό Λεωφορείο, Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και Δ. Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα.

Πληροφορίες: promithies.evrou@pamth.gov.gr, Μαρία Φραγκιαδουλάκη, τηλ.:2551350570 fragkiadoulaki@pamth.gov.gr Αλεξάνδρα Τζαμτζή, τηλ.:2551357215 tzamtzi@pamth.gov.gr

Για τη Βοιωτία

Η Π.Ε. Βοιωτίας καλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Βοιωτίας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού [178245] εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 29-12-2022 και ώρα 23:59:59.

Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31-8-2023 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τα δρομολόγια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 93.807,74€ άνευ Δικαιώματος Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24% (118.486,10€ με Δικαιώματα Προαίρεσης 28%) και (146.922,76€ με ΦΠΑ 24%).