Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια
Πέμπτη 28/09/2023 - 13:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την  ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2023-2024 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 30.6.2024. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (216.229,42€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 03.10.2023 και ώρα 09:59π.μ., η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03.10.2023 και ώρα 10:00π.μ.

Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς να αποτελεί στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων άλλων μέσων. Εφόσον για κάποια δρομολόγια δεν υποβληθεί έγκυρη προσφορά από μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσεως και κατά συνέπεια προκύπτει ότι είναι αδύνατη η μεταφορά των μαθητών με τον εν λόγω τρόπο τότε και μόνο θα εξετασθούν προσφορές από ιδιώτες με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στα τηλ: 26713.60589 και 26713.60507, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr.

PreviousNext