Μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ύψους 16,5 εκατ.

Τρί, 02/05/2023 - 11:24

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ήτοι: το υψηλότερο ποσοστό % έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΑΝΕΥ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ επί του προϋπολογισμού του ημερήσιου κόστους μεταφοράς της/των ομάδας/ων και των (κατά περίπτωση) μεμονωμένων δρομολογίων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.

Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει έως την 31-08-2026. 

Η Εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:191821.

Ως προθεσμία παραλαβής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), που θα υποβληθούν για πρώτη φορά στο σύστημα – Α΄ Φάση, ορίζεται η 31/05/2023 και ώρα 23:59:00 στο εξής δεν τίθεται καμία επιπλέον προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος.

Εγγύηση συμμετοχής για την εγγραφή στο ΔΣΑ δεν απαιτείται. 

Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισσότερων συμβάσεων, η ΠΕ Φθιώτιδας θα δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη αυτών. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ 

Κατά το Β΄ στάδιο απαιτείται εγγυητική συμμετοχής η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της εκτιμώμενης αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, Τηλ.: 22313 54744