Μεταφορά οικίσκων. Διαγωνισμός 480.000 ευρώ

Τετ, 06/07/2022 - 13:56

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σε ευρώ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (με ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ενιαία μεταφερομένων οικίσκων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 480.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%: 115.200,00€ ), για δύο (2) έτη.

Ειδικότερα, η μεταφορά αφορά ενιαία μεταφερόμενους οικίσκους τύπου container, η φόρτωση και εκφόρτωση των οποίων θα πραγματοποιείται σε χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η αρμόδια Yπηρεσία.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 06/07/2022 και ώρα 09:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05/08/2022 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, αρμόδιος: Χαρ. Ξένος, Τηλ.: 213-1308137, Ε-mail: dplm@yme.gov.gr.

Η διακήρυξη αυτή φέρει αριθμό 39/2022.