Τροχοί & TIR

Μεταφορά προσωπικού Ε.Α.Σ. Διαγωνισμός ύψους 1.306.234 ευρώ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς των εργαζομένων των συγκροτημάτων εργοστασίων της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στο Αίγιο,
Τρίτη 27/06/2023 - 17:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς των εργαζομένων των συγκροτημάτων εργοστασίων της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στο Αίγιο, Μάνδρα και Λαύριο με λεωφορεία του αναδόχου από και προς τις εγκαταστάσεις αυτές, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των παραρτημάτων της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης δύναται να επεκταθεί χρονικά έως και 12 μήνες.

H εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για τρία (3) έτη μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (1.155.960,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.306.234,80 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. 

Ο προϋπολογισμός του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτών (385.320,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (435.411,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίστηκε η 21η/07/23.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 9799353 και e-mail: smpournazos@eas.gr.

PreviousNext