Τροχοί & TIR

Μεταφορές φοιτητών. Διαγωνισμός 290.000 ευρώ. Παλαιότητα, ποιότητα λεωφορείων, βασικά κριτήρια

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκήρυξε διαγωνισμό για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου φοιτητών, συνολικού προϋπολογισμού για δύο έτη 290.322,58 ευρώ χωρίς την αξία του ΦΠΑ
Πέμπτη 16/03/2023 - 10:23
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκήρυξε διαγωνισμό για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου φοιτητών, συνολικού προϋπολογισμού για δύο έτη 290.322,58 ευρώ χωρίς την αξία του ΦΠΑ (360.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης: 

1. Αριθμός λεωφορείων. 

2. Παλαιότητα λεωφορείων 

3. Ποιότητα λεωφορείων – Χιλιόμετρα οδομετρητή 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: Τελική βαθμολογία = ΣΒ1ΧΚ1 + ΣΒ2ΧΚ2 + ΣΒ3ΧΚ3

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, μέχρι τις 24-4-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά στις 28-4-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τηλ.:2310 996871 e-mail: rtacha@ad.auth.gr

PreviousNext