Μεταφορές Μαθητών Λακωνίας. Διαγωνισμός 21.378.750 ευρώ

Δευ, 20/06/2022 - 16:55
Φωτό αρχείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 21.378.750,91€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων, παράτασης και δαπανών κάλυψης νέων αναγκών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η υποβολή των αρχικών, αυτών δηλαδή που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα, ενδεικτικών προσφορών - αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 162627, έως τη Δευτέρα 27/6/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο χρόνος ισχύος των ενδεικτικών προσφορών είναι έως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΔΣΑ, δηλαδή έως τις 31/8/2025. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα μήνες (12) από την επόμενη της διενέργειας κάθε επιμέρους διαγωνισμού.

Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού δίνονται από τον κ. Περικλή Σταυράκο και τον κ. Πολύδωρο Αλεξάκη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη, e-mails: p.stavrakos@lakonia.gr και p.alexakis@lakonia.gr.