Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών στα νησιά του Ιονίου

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρι
Τρίτη 04/07/2023 - 16:46
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Λευκάδας/ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026) και με δικαίωμα προαίρεσης, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των μαθητικών δρομολογίων.

Ο διαγωνισμός είναι ύψους 1.346.892,96 € άνευ Φ.Π.Α (1.521.989,05€ με Φ.Π.Α 13%).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 197671, έως την 19/07/2023 και ώρα 23:59:00.

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013002474 2023-07-04 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος: 197671

PreviousNext